” เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ
เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม 

ประวัติและอาณาเขต

          ร่องรอยของผู้คนในอดีตในเขตจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งที่อยู่อาศัยหลงเหลืออยู่ทั่วไปตั้งแต่ในช่วงที่เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐาน แถบภูเขาทางตะวันตกในเขตอำเภอ ท่ายาง จวบจนสังคมพัฒนาขึ้นภายใต้วัฒนธรรมแบบทวารวดี ก็พบร่องรอยของชุมชนเหล่านี้ในหลายพื้นที่ เช่น กลุ่มผลิตรูปเคารพหนองปรง ในเขตอำเภอเขาย้อย กลุ่มบ้านหนองพระ เนินโพธิ์ใหญ่ เนินดินแดง วัดป่าแป้นในเขต อำเภอบ้านลาด กลุ่มเขากระจิว ในเขตอำเภอท่ายาง กลุ่มทุ่งเศรษฐี ในเขตอำเภอชะอำ แต่ในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีก็ยังไม่พบ หลักฐานของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองทวารวดีที่ พบทั่วไปใน ลุ่มแม่น้ำสำคัญอื่น ๆ ในแถบภาคกลางของ ไทยแต่ก็พบหลักฐานโบราณวัตถุแบบทวารวดี คือธรรมจักรหินในบริเวณชุมชนเก่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรี         

          เพชรบุรีในวัฒนธรรมเขมรโบราณ เมื่อชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณในช่วงเวลานี้น่าจะมีการพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่ง คงมีการสร้างเมืองในรูปแบบของวัฒนธรรมเขมร โบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นที่ทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเพชรบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี) ผลจากการศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ (โดยผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา) พบว่าบริเวณเมืองเพชรบุรีมีร่องรอยของแนวคูเมืองและกำแพงเมือง ที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่ใกล้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของแนวคูเมืองกำแพงเมืองแต่ละด้านกว่า 1 กิโลเมตร เมืองนี้ใช้แม่น้ำเพชรบุรีเป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตก ลักษณะของผังเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสม่ำเสมอเป็นเมือง ที่มีอายุหลังสมัยทวารวดีมักพบมากในช่วงที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณลงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าร่องรอยของแนวคูเมืองกำแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่นี้ เป็นร่องรอยของเมืองตั้งแต่ในช่วงที่ได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร หลักฐานที่เป็นเครื่องสนับสนุนความเป็นบ้านเป็นเมืองในช่วงเวลานี้คือ โบราณสถานที่วัด กำแพงแลง อันได้แก่ปรางค์ศิลาแลง 5 องค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปเคารพที่ได้จากบริเวณนี้ล้วนมีอิทธิพล ศิลปเขมรโบราณแบบบายน ที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และถ้าหากเชื่อว่าเมืองนี้คือหนึ่งในเมืองที่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ทรงประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถไว้ เมืองนี้ก็คือเมือง ศรีชัยวัชรบุรี

          เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทยยังคงทำสงครามกับพม่ามาโดยตลอดซึ่ง เจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทำสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษบทบาทของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวงและราชสำนักจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ครั้ง ยังทรงผนวชอยู่เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัดและพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเตี้ย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลและ น้ำทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้นที่ชายหาดชะอำเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์

อาณาเขต

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร่ โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่วนที่ยาวที่สุดวัดได้ 80 กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงต่อไปนี้

  • ด้านเหนือ ติดกับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ด้านตะวันออก ติดชายฝั่งอ่าวไทย น่านน้ำติดต่อตรงข้ามกับน่านน้ำจังหวัดชลบุรี ด้านทิศใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านทิศเหนือ น่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม น่านน้ำจังหวัดสมุทรสาคร น่านน้ำกรุงเทพมหานคร และน่านน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
  • ด้านใต้ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ด้านตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรีของประเทศพม่า

ดาวน์โหลดโมบายแอพ Go! เพชรบุรี

เพิ่มเพื่อน

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

Filter
Reset
เพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในระบบ
เพิ่มข้อมูลท่องเที่ยวในระบบภูมิสารสนเทศของจังหวัดเพชรบุรี
เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

หมวดหมู่สถานที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบุรี

Travel agency
Atm
Bank
Bar
Bus station
Cafe
Spa
Dentist
Doctor
Department store
Fire station
Gas station
Hospital
Local government office
Lodging
Museum
Night club
Park
Parking
Pharmacy
Library
Police
Restaurant
School
Shopping mall
Taxi stand
Car rental
University

ทริปท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

เที่ยวเพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


เที่ยววันธรรมดา ไม่ธรรมดาทริปนี้ เราจะชวนเพื่อนๆ ออกเดินทางไปเที่ยวเมืองริมทะเลใกล้กรุงฯ กันที่ จ.เพชรบุรี เมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้น แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ มากมาย พูดได้ว่า ครบเครื่องเมืองน่าเที่ยวจริงๆ ถ้าอยากรู้ว่ามีสถานที่ไหนน่าสนใจ มาตามพวกเราไปเที่ยวด้วยกัน

08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปยัง จ.เพชรบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือธนบุรี-ปากท่อ) เลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคน ตรงปั๊ม ปตท. กม.72 แยกเข้าคลองโคน ไปตามเส้นทางจะข้ามไปสะพานบางตะบูน

09.30 น. เริ่มต้นทริปนี้ด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบางตะบูน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพประมงพื้นบ้าน ที่บางตะบูนแห่งนี้ถือเป็นทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยอยู่มากมาย

หลังจากนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงแล้ว เราก็ถึงฟาร์มหอยแครง หอยแมลงภู่และหอยนางรมขนาดใหญ่ของชาวบางตะบูน ณ ปากอ่าวบางตะบูน ที่ถือเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจออยากล่องเรือและสัมผัสวิถีชีิวิตชาวบางตะบูนอย่างใกล้ชิดก็สามารถติดต่อได้ที่คุณลุงเปลว

11.00 น. แวะกินข้าวเที่ยงกันที่ ร้านครัวลุงญา บางตะบูน ร้านอาหารเจ้าดังแห่งบางตะบูนที่มีดีตรงวัตถุดิบที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ พร้อมเสิร์ฟมาในเมนูอาหารทะเลพื้นบ้านมากมาย อาทิ ก้ามปูใบนึ่ง แกงส้มใบชะคราม เนื้อปูที่แกะให้เป็นคำๆ ซึ่งเราขอคอนเฟิร์มว่าเนื้อหวานอร่อยมาก

13.00 น. ออกเดินทางกันต่อไปยัง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมผักเบี้ย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ที่นี่ยังเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ช่วยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน

และนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากอีกด้วย เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกลับไปพร้อมกันในคราวเดียว โดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 032 441264-5

15.00 น. เข้าเช็คอินที่พักกันที่ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทสุดหรูที่ตั้งอยู่ริมทะเลแหลมผักเบี้ย โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งสุดโมเดิร์นหรูหราที่โอบล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ

ในส่วนของห้องพักนั้นมีการตกแต่งอย่างสวยงาม เน้นความสะดวกสบาย พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์แบบครบครัน หากเพื่อนๆ มองหาที่พักแถวแหลมผักเบี้ยก็สามารถแวะมาใช้บริการกันได้ที่ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จงเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032 478301

18.00 น. มื้อเย็นนี้เราไปเช็คอินกันที่ ร้านอัลปาก้า ร้านอาหารสุดน่ารักที่มีเจ้าอัลปาก้าเป็นตัวชูโรงเรียกลูกค้า ร้านนี้นอกจากจะตกแต่งได้อย่างน่ารักเข้ากับบรรยากาศแล้ว เรื่องของเมนูก็ไม่เป็นสองรองใคร มีเมนูเด็ดๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปู ยำผักบุ้งทอดกรอบ คอหมูย่างจิ้มแจ่ว หมึกไข่นึ่งมะนาว แซลม่อนจี๊ดจ๊าด ต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ่อน ฯลฯ

วันที่ 2


09.00 น. เช้าวันที่สองเราเริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางไปยังบ้านลาดเพื่อชมวิธีการทำตาล ของเด็ดของดีเมืองเพชรที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำสวนตาล มีการนำตาลไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และขนมต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีการนำเอาใบตาลมาสานเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สวยงาม ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ชั้นดีให้กับคนในชุมชนนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากมาชมกรรมวิธีการทำตาลก็มากันได้ชุมชนถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032 491467 (อบต.ถ้ำรงค์)

11.00 น. แวะกินมื้อเที่ยงกันที่ ร้านพวงเพชร ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองเพชรบุรีที่ขอบอกว่าใครมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีแล้วต้องห้ามพลาด ร้านนี้มีเมนูเด็ดมากมาย อาทิ ปลาดุกทะเลผัดฉ่า ต้มส้มปลากระบอก กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่ ผัดโป๊ยเซียน หอยจ้อ ฯลฯ และยังมีเมนูเด็ดๆ มากมาย

อีกทั้งที่ร้านยังใส่ใจในทุกเมนู มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก ใครที่สนใจอยากมาลิ้มลองความอร่อยแบบฉบับตำนานต้องมาที่ร้านพวงเพชร ตั้งอยู่ใกล้กับเขาวัง ถ.เพชรเกษม ตงไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032 426753

13.00 น. อิ่มท้องกันแล้วเราไปอิ่มบุญกันต่อที่ วัดมหาธาตุ วัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่สำคัญของเมืองเพชรบุรี

ภายในวัดมหาธาตุมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระปรางค์ห้ายอด พระอุโบสถ พระวิหารหลวง พระวิหารน้อย พระพุทธรูป พระระเบียง จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ์ผลงานศิลปะปูนปั้น รวมทั้งสถาปัตย์หมู่กุฏิสงฆ์ ซึ่งถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

14.00 น. ปิดท้ายทริปด้วยการช็อปปิ้งของฝากจากเมืองเพชรกันที่ ตลาดเพชรบุรี แหล่งรวบรวมของฝากและอาหารแสนอร่อยมากมายหลายเมนู มีทั้งอาหารทะเลสดๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ขนมหวานโบราณที่หากินได้ยาก

และห้ามพลาดแวะร้านข้าวแช่ป้าเอื้อน ที่ถือเป็นต้นตำรับข้าวแช่แท้ๆ โดยร้านจะอยู่ตรงข้ามสถานีอนามัยในตลาด และยังมีอาหารโบราณสูตรดั้งเดิมอีกหลายร้านที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปลิ้มลองกัน

ใครไปเที่ยวเพชรบุรีแล้วอยากช็อปของฝากถูกใจต้องไปที่ตลาดเพชรบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรีหากกำลังมองหาที่พักผ่อนกายใจแบบใกล้ๆ รีบเคลียร์งานกองโตแล้วแบกเป้มาเที่ยวเพชรบุรีด้วยกันเลย

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์