Author Archives: suchart

บางขุนไทร

หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ติดริมทะเล สามารถนั่งเรืออีป่าบท

นาเกลือ บ้านแหลม หาดเจ้าสําราญ

เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ตั้งแต่บ้านแหลม หาดเจ้าสําราญ ในเด

วัดเขาตะเครา

เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อเขา ตะเครา พระพุทธรูปปางมารวิชั

วัดต้นสน

หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านแหลม ภายในวัดมี ศาลาการเปรียญทรงไทยส

วัดในกลาง

หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านแหลม ถนน สุขาภิบาล วัดนี้มีอายุไม่น้

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ตําบลบางตะบูน เป็น ห้องเรียนธรรมช

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําหรือลาวโซ่ง

หมู่ที่ ๕ ตําบลเขาย้อย ไทยทรงดําหรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่ม

ถ้ำเขาย้อย

อยู่ใกล้ที่ว่าการอําเภอเขาย้อย ภายใน ถ้ํามีพระพุทธรูปปา

หาดเจ้าสําราญ

เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวสําคัญมากตั้งแต่ส